Medezeggenschapraad


De MR bestaat uit zes leden, 3 ouders vormen de oudergeleding en 3 teamleden de personeelsgeleding. De MR vergadert 6 tot 8 keer per schooljaar. Zij brengt advies uit aan de directie over diverse beleidszaken. In bepaalde gevallen is instemming van de MR vereist. De directeur woont de vergaderingen regelmatig bij om de leden van de MR te informeren over de diverse beleidszaken. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op onze website.

De MR is als volgt samengesteld:

Oudergeleding;

Betsy Ramerman (secretaris)
Willeke Stoevelaar 
Gerjanne Cents

Personeelsgeleding;

Hilde Veltjen (voorzitter)
Daniëlle Exterkate
Hilde Veltjen
Erna Wilms

e-mail: mr.heilighart@catent.nl

Notulen