Oudervereniging


Op de Heilighartschool is een Oudervereniging actief. De vereniging is opgericht op 1 maart 2001 en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het lidmaatschap staat open voor de ouders van de kinderen op de Heilighartschool .

Visie
De oudervereniging wil bijdragen aan een sfeer op school waarin leerlingen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen gedurende de basisschoolperiode.

Doelstellingen
De oudervereniging heeft tot doel:

 • het organiseren en bekostigen van activiteiten ten behoeve van -en in het belang van- onze kinderen (voor zover deze activiteiten niet vallen onder reguliere onderwijstaken van de school of anderszins door de school kunnen worden gefinancierd);
 • het bevorderen van contact tussen ouders, directie en leerkrachten;
 • aanspreekpunt te zijn voor ouders voor alle (niet tot de onderwijstaak behorende) zaken die zich op en rond school voordoen;
 • de belangen van de ouders te behartigen bij het team en de medezeggenschapsraad (MR).
 • het stimuleren van ouders om te helpen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Bestuur
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van kinderen. Streven is om vanuit elke groep een ouder in het bestuur te hebben. Het bestuur wordt ook wel ouderraad genoemd.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Minimaal zes keer per verenigingsjaar vergadert het bestuur. Eenmaal per jaar vindt de (digitale) jaarvergadering plaats.
Een overzicht van de bestuursleden en de diverse taken treft u onderaan.

Contributie
De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de contributie van de ouders (in de volksmond ook wel ouderbijdrage genoemd) en de opbrengsten van het oud papier. De ouders van de kinderen van de drie Lemelerveldse scholen halen samen het oud papier in Lemelerveld op.

Activiteiten
Vanuit de contributie worden diverse activiteiten bekostigd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Klus en knutselspullen;
 • cadeautjes en strooigoed met sinterklaas,  
 • uitgaven voor de kerstviering,  
 • kosten carnaval,
 • bijdrage aan schoolreisjes en tuinfeest
 • kleine attenties bij bijzondere gelegenheden (ziekte kind, jubileum of afscheid leerkracht etc.).

Jaarverslag
Het jaarverslag is uitgereikt aan alle leden per mail. Wilt u deze inzien dan kunt u zich klikken op deze link.